Adviseren over schadelijke stoffen

Werknemers kunnen tijdens het werk worden blootgesteld aan tal van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de advisering over de bescherming van werknemers tegen dergelijke negatieve invloeden. Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de raad de toxische eigenschappen en gezondheidseffecten van verschillende stoffen.

De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) stelt gezondheidskundige advieswaarden op. Op basis daarvan kan de minister grenswaarden voor de werkplek vaststellen (maximale concentraties van een stof in de lucht). Twee vaste subcommissies, Classificatie carcinogene stoffen en Classificatie reproductietoxische stoffen, stellen classificatievoorstellen op. Op basis daarvan kan de minister besluiten stoffen op te nemen in de officiële lijst van ‘kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen’.

De drie commissies hanteren voor de advisering over stoffen een vaste werkwijze. Deze werkwijze staat beschreven in een uitgebreide Engelstalige werkwijze waarvan hieronder ook een beknopte Nederlandse versie beschikbaar is. 

Ook is er Engelstalig werkwijzedocument beschikbaar specifiek voor de classificatievoorstellen. Deze Guideline for the classification of carcinogenic substances is in 2023 geactualiseerd.

Op een lijst houdt de Gezondheidsraad bij voor welke stoffen de commissies classificatievoorstellen hebben gedaan en wat de aanbevelingen waren.