Nieuwsbrief Gezondheidsraad maart 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Jaarverslag 2020 Gezondheidsraad: bestendiging, ontwikkeling en beweging

Het jaarverslag 2020 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW, BZK en LNV. Naast de getalsmatige verantwoording geeft het jaarverslag ook een indruk van onze activiteiten in 2020.

In 2020 heeft de Gezondheidsraad opnieuw laten zien flexibel te kunnen werken aan adviezen van uiteenlopende aandachtsgebieden die verschillen van aard (van technisch tot conceptueel) en aanpak (van spoedprocedure tot de meest uitgebreide procedure). Voorbeelden hiervan zijn de adviezen Emissies van ijzer- en staalgieten (gepubliceerd: 18 februari), Gewasbescherming en omwonenden (vervolgadvies, gepubliceerd: 29 juni) en COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer (gepubliceerd: 24 december). Meer weten? U leest erover in ons jaarverslag. 

Jaarverslag 2020

© Pixabay

Beoordeling bijzondere medische verrichtingen blijft maatwerk

De besluitvorming over het instellen of opheffen van een vergunningplicht voor een bijzondere medische verrichting vergt steeds maatwerk. In een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, geeft de Gezondheidsraad een handreiking voor meer eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming. De raad heeft daartoe een beoordelingskader opgesteld en doet aanbevelingen voor de toepassing daarvan.

In of uit de Wbmv: handreiking voor maatwerk

Chirurgen tijdens een operatie
© GR

Mensen op wachtlijst voor orgaantransplantatie ook snel vaccineren

Mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie zouden ook met prioriteit in aanmerking moeten komen voor vaccinatie tegen COVID-19. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan de minister van VWS. De raad adviseert voor deze groep een mRNA-vaccin te gebruiken (BioNTech/Pfizer of Moderna).

Aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinatie en toedieningsvormen COVID-19-vaccins

Verpleegkundige vaccineert man
© Unsplash

Zet ook vaccin Janssen in voor ouderen

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van fabrikant Janssen als eerste in te zetten bij de kwetsbaarste groepen. Dit betreft vooral ouderen boven de 60 jaar en daarnaast bepaalde medische risicogroepen. Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 voorkomen.

COVID-19-vaccinatie: Janssen-vaccin

© Hollandse Hoogte

Rijtest voor mensen met ADHD voortaan alleen op indicatie

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met ADHD te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van IenW. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft.

Rijgeschiktheid bij ADHD

© iStock

AstraZeneca ook voor 65-plussers en interval tussen prikken niet verruimen

Bij de drie vaccins die nu worden ingezet (BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) is een tweede dosis nodig om voldoende bescherming te bieden. De Gezondheidsraad adviseert om twee doses te blijven toedienen en de tweede dosis niet verder uit te stellen. Mensen die in de afgelopen 6 maanden COVID-19 hebben gehad kunnen met één dosis toe. Verder adviseert de raad om AstraZeneca ook in te zetten voor 65-plussers.

Spoedvragen COVID-19-vaccinatie

Verpleegkundige vaccineert man
© Unsplash

Onvoldoende aanwijzingen dat extra vitamine D helpt bij preventie COVID-19

Op basis van de huidige stand van de wetenschap is niet te beoordelen of vitamine D-supplementen kunnen bijdragen aan de preventie van COVID-19. Er is daarover nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar. Er is wel voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van andere acute luchtweginfecties, maar daarin ziet de Gezondheidsraad geen aanleiding om het bestaande suppletieadvies voor vitamine D aan te passen.

Vitamine D en de preventie van COVID-19 en acute luchtweginfecties

© GR

Geen hogere eiwitnorm voor ouderen

Volgens de Gezondheidsraad is er onvoldoende aanleiding om een aparte, hogere voedingsnorm voor eiwit vast te stellen voor volwassenen van 60 jaar en ouder. De evaluatie van de eiwitnormen voor alle groepen leidt tot beperkte wijzigingen ten opzichte van de nu geldende normen.

Voedingsnormen voor eiwitten

Voedingsnormen voor eiwitten
© Unsplash

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.