Chirurgen tijdens een operatie

In of uit de Wbmv: handreiking voor maatwerk

Sommige vormen van diagnostiek of behandeling hebben een bijzondere status omdat ze heel complex of kostbaar zijn - zoals orgaantransplantatie - of maatschappelijk en ethisch gevoelig liggen - zoals klinisch genetisch onderzoek. Dergelijke vormen van medisch specialistische zorg vallen onder de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv). Op grond van de Wbmv is het uitvoeren van deze medische verrichtingen verboden, tenzij daarvoor een vergunning is verleend.

In de Wbmv is op hoofdlijnen beschreven wanneer verrichtingen onder de Wbmv moeten worden gebracht. De besluitvorming daarover vergt altijd maatwerk, omdat de verrichtingen zo ongelijksoortig zijn. De Gezondheidsraad meent dat de besluitvorming over wanneer een verrichting onder de Wbmv valt of er weer uit kan gebaat is bij meer eenduidigheid en transparantie. De raad heeft daartoe een beoordelingskader opgesteld en doet een reeks aanbevelingen voor de toepassing daarvan in de praktijk.