Vertrouwelijkheid en openbaarheid

In de vergaderingen van de Gezondheidsraad moet vrijelijk gediscussieerd kunnen worden. De beraadslagingen van de commissie zijn daarom niet openbaar. Stukken over het werk van een commissie zijn dat wel.

Van de commissieleden, waarnemers en geraadpleegde deskundigen wordt verwacht dat zij het vertrouwelijke karakter van het commissieproces respecteren. Mededelingen namens en over de commissie worden uitsluitend gedaan door de (vice)voorzitter of woordvoerder van de Gezondheidsraad.

De werkzaamheden van de Gezondheidsraad vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat betekent dat alle informatie over het werk van een commissie met een beroep op de Wob kan worden opgevraagd: schriftelijke stukken, e-mails, foto’s. Vertrouwelijk blijven documenten die nog in bewerking zijn en weergaven van zogeheten ‘intern ambtelijk beraad’ (zoals geluidsopnamen en tot de persoon herleidbare opvattingen in verslagen van vergaderingen). Bij elk verslag maakt de secretaris een samenvatting die op verzoek beschikbaar gesteld kan worden. Na overbrenging van stukken naar het Nationaal Archief, doorgaans na twintig jaar, worden alle gearchiveerde documenten in principe wel openbaar.