In- en uitstroomcriteria Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te verbeteren. Ook beschermt deze wet patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. In principe mag iedereen individuele gezondheidszorg uitoefenen, maar sommige risicovolle geneeskundige handelingen zijn volgens de Wet BIG voorbehouden aan bepaalde (beschermde) beroepsgroepen. De gezondheidszorg is sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG in 1997 sterk veranderd als gevolg van arbeidstekorten, herverdeling van taken tussen beroepsgroepen, nieuwe werkvormen, samenwerkingsverbanden en veranderingen in de zorgvraag van patiënten. Mogelijk zijn door deze veranderingen aanpassingen nodig aan de Wet BIG. Om daarover onderbouwde keuzes te kunnen maken heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad gevraagd om een toekomstbestendig toetsingskader voor het opnemen van voorbehouden handelingen en de toelating van beroepen tot de Wet BIG.

Stand van zaken