Preconceptionele dragerschapsscreening

Preconceptie dragerschapsonderzoek wordt momenteel alleen aangeboden aan, en vergoed vanuit de basisverzekering voor, hoogrisicogroepen. Onlangs is onderzoek gedaan naar de ethische aspecten van en het maatschappelijk draagvlak voor preconceptionele screening op dragerschap. Daarom vraagt de minister van VWS nu of een overheidsaanbod van een dergelijke screening wenselijk is en zo ja in welke vorm en onder welke voorwaarden deze zou moeten plaatsvinden.