Beeld: ©Nationale Beeldbank

Emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete kolenvergassing kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad adviseert de emissie die vrijkomt tijdens kolenvergassing te classificeren als kankerverwekkend voor de mens (gevarencategorie 1A). De subcommissie adviseert ook de emissie die vrijkomt tijdens kolenvergassing voor mutageniteit te classificeren in categorie 2, dat wil zeggen dat er reden tot bezorgdheid voor de mens is, omdat het mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen van mensen veroorzaakt.