Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg

De vraag naar zorg groeit, en daarmee ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals materialen voor wondverzorging, handschoenen, chirurgische instrumenten en diagnostische testen. Steeds vaker zijn deze voor eenmalig gebruik. De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat de zorg duurzamer moet. De minister voor Medische Zorg en Sport vroeg de Gezondheidsraad hoe verduurzaming van hulpmiddelengebruik versneld kan worden.

Waarden van de zorg
Beeld: ©Gezondheidsraad

Volgens de Gezondheidsraad is het van belang om naast veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid, duurzaamheid tot norm te maken voor goede zorg. Dit vraagt onder meer dat duurzaamheid een plek krijgt in de strategische visie van zorginstellingen, in medische richtlijnen en in de opleiding van zorgpersoneel. Ook zijn er aanpassingen nodig in de hele keten van ontwerp, productie, gebruik en afvalverwerking van hulpmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld winst te behalen door het productaanbod te verduurzamen, materialen te hergebruiken en bewuster om te gaan met hulpmiddelen. Om de overgang naar een circulaire zorg op gang te brengen is interdepartementale samenwerking nodig. Ook moeten duurzaamheidseisen verankerd worden in (Europese) wet- en regelgeving. De raad vindt dat Nederland daarin een voortrekkersrol zou moeten nemen. Tot slot beveelt de raad aan om duurzame innovatie te stimuleren door kennis uit de publieke en private sector beter te laten samenkomen en onderzoek te bevorderen naar onder meer de milieu-impact van hulpmiddelen.