Verslag werkconferentie Ventilatie en COVID-19
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Verslag werkconferentie Ventilatie en COVID-19

Op 23 november 2020 heeft de Gezondheidsraad een online werkconferentie georganiseerd over ventilatie en COVID-19. Het doel is om in kaart te brengen wat er bekend is over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) en om na te gaan welke praktische maatregelen genomen zouden kunnen worden om te komen tot een gezonder binnenmilieu, in scholen en mogelijk ook in andere gebouwen zoals kantoren en verpleeghuizen.

Alle deskundigen die deelnemen aan de werkconferentie achten de verspreiding van het coronavirus door de lucht over een korte afstand - binnen 1,5 meter – de belangrijkste verspreidingsroute en onderstrepen het belang van de bestaande coronamaatregel om afstand te houden. Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus zich ook over langere afstanden via druppels/aerosolen in de lucht kan verspreiden (aerogene transmissie), maar het is volgens de deelnemers niet duidelijk in welke mate dat bijdraagt aan het risico op besmetting. Desondanks wordt goede ventilatie gezien als een proportionele maatregel voor scholen, omdat het - ingezet naast de bestaande coronamaatregelen – het risico op besmetting in de klas mogelijk kan verkleinen. De deelnemers benadrukken dat het vooral belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen besmette personen in de school aanwezig zijn. Sneltesten kunnen daar in de toekomst mogelijk bij helpen. Daarnaast blijft het volgens de deelnemers onverminderd belangrijk om de coronamaatregelen in acht te nemen, zoals afstand houden, mondneusmaskers gebruiken, thuisblijven bij klachten en handen wassen.

Scholen kunnen volgens de deelnemers hulp gebruiken bij het op orde brengen en houden van de ventilatie. In de praktijk blijkt het lastig om te voldoen aan de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit 2012 om in een klaslokaal per persoon iedere seconde 8,5 liter lucht te verversen. Sommige scholen zijn aangewezen op alleen natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatiesystemen functioneren niet altijd zoals bedoeld. Het gebruik van CO2-meters kan helpen de ventilatie op orde te brengen. Een hoog CO2-gehalte is in ieder geval een duidelijke indicatie voor onvoldoende ventilatie in het klaslokaal. Een hoog CO2-gehalte betekent overigens niet dat er een acute dreiging zou zijn op besmetting met het virus.

De uitkomsten van de werkconferentie zijn niet zonder meer van toepassing op andere gebouwen zoals kantoren en verpleeghuizen. Met name over verpleeghuizen is volgens de deelnemers een nadere uitvoerige gedachtewisseling tussen experts uit verschillende disciplines nodig.