Leidraad berekening risicogetallen voor carcinogene stoffen

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid berekent de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) risicogetallen voor kankerverwekkende stoffen zonder veilig blootstellingsniveau. De methodiek voor het afleiden van risicogetallen is door de Gezondheidsraad in 1995 in een leidraad vastgelegd. Wetenschappelijke ontwikkelingen sindsdien zijn voor de commissie aanleiding geweest om deze leidraad te actualiseren.