BioInitiative rapport

Vorig jaar is een rapport gepubliceerd dat steeds vaker een rol speelt in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid: het BioInitiative Report. Dit rapport geeft aanbevelingen om de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, zoals die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden, te verlagen. De commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad geeft in dit advies een oordeel op hoofdlijnen over de wetenschappelijke waarde van dit rapport. Zij concludeert dat het BioInitiative rapport geen gebalanceerd en objectief beeld geeft van de huidige stand van de wetenschap en dat het geen aanleiding geeft om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.