Nickel and its compounds

Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de Gezondheidsraad de effecten op de reproductie van stoffen waaraan mensen tijdens de beroepsuitoefening kunnen worden blootgesteld. De Commissie Reproductietoxische stoffen, een commissie van de Raad, adviseert een classificatie van reproductietoxische stoffen volgens Richtlijn 93/21/EEC van de Europese Unie. In het voorliggende rapport heeft de commissie nikkel en nikkelverbindingen onder de loep genomen.