De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan met als wettelijke taak de regering en het parlement te adviseren op het terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

Voor wie? De meeste adviesvragen voor de Gezondheidsraad zijn afkomstig van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen de Gezondheidsraad om advies vragen. Daarnaast kan de raad op eigen initiatief adviezen uitbrengen en ontwikkelingen of trends signaleren.

Door wie? De Gezondheidsraad kent een voorzitter, een vicevoorzitter en meer dan honderd leden. De leden zijn deskundigen die op persoonlijke titel zijn benoemd. Zij werken over het algemeen bij een universiteit, universitair medisch centrum of onderzoekinstelling en zijn niet in dienst of dagelijks aanwezig op het kantoor van de raad. Voordat zij lid worden, doorlopen zij een procedure waarbij eventuele belangen worden beoordeeld.

Hoe?  De adviezen worden opgesteld door commissies die bestaan uit deskundigen met verschillende expertise, zoals medici, voedings-, veiligheids- en milieudeskundigen, juristen, ethici en andere experts. Vanuit hun multidisciplinaire samenstelling streven de commissies ernaar om de adviesaanvraag vanuit alle invalshoeken te benaderen. Zo nodig worden bij specifieke adviesvragen extra deskundigen van buiten de raad geraadpleegd.

Uitgangspunt bij het opstellen van de adviezen is steeds de stand van wetenschap van dat moment. Nadat de commissie het conceptadvies heeft afgerond, gaat het naar de beraadsgroep. De leden van deze groep toetsen het advies op wetenschappelijke kwaliteit en consistentie met andere adviezen van de raad. Ten slotte biedt de voorzitter het advies aan de minister of staatssecretaris aan en wordt het gepubliceerd op gezondheidsraad.nl. De raad richt zich niet op de uitvoering van beleid. De afweging die nodig is voor beleidsbeslissingen, is aan regering en parlement.

Met wie? De Gezondheidsraad heeft een professioneel secretariaat dat het adviesproces ondersteunt. De wetenschappelijk medewerkers bereiden de adviezen voor, adviseren over de samenstelling van commissies, voeren literatuuronderzoek uit, en stellen conceptadviezen op. De afdeling Bedrijfsvoering verzorgt de administratieve ondersteuning van adviestrajecten, financieel en informatiebeheer. De afdeling Communicatie en redactie stelt communicatiestrategie├źn en -adviezen op, verzorgt de persvoorlichting, redactionele bewerking, vormgeving en publicatie van de adviezen. De algemeen secretaris/directeur heeft de leiding over het secretariaat.