Jaarverslag 2020

Bestendiging, ontwikkeling en beweging

Bestendiging, ontwikkeling en beweging kenmerkten het jaar 2020 voor de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad is primair een adviesorgaan dat regering en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert op basis van de stand van de wetenschap.

In 2020 maakt de Gezondheidsraad versneld een aantal veranderingen door, waardoor de organisatie zich verder ontwikkelt. Deze dynamiek komt vooral voort uit de landelijke coronamaatregelen en de toenemende vraag van het ministerie van VWS naar COVID-gerelateerde spoedadviezen. Bestuur, secretariaat en commissies van de Gezondheidsraad passen hier binnen korte tijd hun werkwijze op aan. Ook begint in 2020 een groot aantal nieuwe medewerkers bij het secretariaat en zijn er verschuivingen binnen het bestuur. In het verslagjaar levert de raad een bestendige stroom aan adviezen voor regering en parlement. Het aantal adviezen dat verschijnt, ligt aanzienlijk hoger dan in 2019, dankzij extra inzet van zowel de raad als het secretariaat.

In het jaarverslag 2020 leest u meer over de ontwikkeling en beweging die in het verslagjaar van grote betekenis waren voor de Gezondheidsraad. Daarnaast geven we u een inkijkje in drie van de dertig adviezen die de Gezondheidsraad in 2020 uitbracht en enkele bijzondere activiteiten die de raad in het verslagjaar organiseerde.

Beeld: ©Pixabay / Jarmoluk

Download het Jaarverslag 2020 van de Gezondheidsraad (in pdf)