Beraadsgroepen

De Gezondheidsraad heeft twee beraadsgroepen, elk bestaand uit ongeveer vijftien leden van de raad. De beraadsgroepen bespreken adviezen die in concept gereed zijn. Ze toetsen deze op wetenschappelijke kwaliteit en op consistentie met andere adviezen van de raad. Ook bespreken ze wat nodig is voor een goede doorwerking van de adviezen.

Bij de  Beraadsgroep Gezondheidszorg  staan medisch-inhoudelijke kwesties centraal.  Bij de Beraadsgroep Volksgezondheid gaat het om de gezondheidstoestand van de bevolking als geheel of van groepen daarbinnen. De beraadsgroepen komen vier à vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of de vicevoorzitter van de raad. Verder hebben de beraadsgroepen zelf ook een vicevoorzitter. De leden nemen aan vergaderingen deel zonder last of ruggespraak, en vullen een belangenverklaring in.