4-Vinylcyclohexeendiepoxide

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Gezondheidsraad resorcinoldiglycidylether en 4-vinylcyclohexenediepoxide opnieuw beoordeeld en vastgesteld dat deze stoffen beschouwd moeten worden als kankerverwekkend voor de mens. Dit is vooral van belang voor werknemers die betrokken zijn bij de productie van diverse chemische stoffen.