Ethyleenoxide

Mensen die op hun werk ethyleenoxide inademen, kunnen daar kanker door krijgen. De Gezondheidsraad maakt voor kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempel een risicoschatting waarop de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wettelijke grenswaarde kan baseren. In de afgelopen jaren zijn er internationaal publicaties verschenen waarin het risico op kanker door beroepsmatige blootstelling aan ethyleenoxide is berekend. De raad heeft deze adviezen bekeken en adviseert om in dit geval gebruik te maken van de risicoberekening van de Duitse Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS).