Schadelijke stoffen

Vooral op het werk worden mensen soms langdurig blootgesteld aan stoffen die gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad de toxische eigen­schappen en gezondheidseffecten van deze stoffen. Een volgende stap kan dan wettelijke classificatie als gevaarlijke stof zijn.

De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen beoordeelt op grond van de beschikbare wetenschappelijke kennis aan stoffen welk niveau van blootstelling op de werkplek veilig zal zijn of – wanneer dat niveau niet aan te geven is – aanvaardbaar. Een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde door de raad vormt de basis voor een door de overheid of door werkgevers zelf vast te stellen grenswaarde.

Ook doet de Gezondheidsraad middels de vaste Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen voorstellen voor de indeling in gevaarklassen van kankerverwekkende stoffen. Tot slot is er de vaste Subcommissie Classificatie reproduc­tietoxische stoffen die de blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht beoordeelt.

De beoordeelde stoffen zijn terug te vinden op de lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten.