Risico van bodemverontreiniging voor de mens: bodemonderzoek, modellen en normen

Op een groot aantal plaatsen in Nederland is de bodem vervuild. Om te bepalen hoe ernstig de verontreiniging is en of er gesaneerd zou moeten worden, wordt op zulke plekken bodemonderzoek gedaan. In de opzet van het gangbare onderzoek zitten volgens de Gezondheidsraad echter nogal wat onzekerheden. Hierdoor is het mogelijk dat van sommige vervuilde locaties de saneringsnoodzaak niet wordt onderkend, terwijl de ernst voor andere terreinen wordt overschat en nodeloos dure sanering plaatsvindt. In een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu doet de raad voorstellen voor een betere aanpak.