Vroege opsporing en behandeling van eetstoornissen

Het verbeteren van de zorg aan jongeren met een eetstoornis is een belangrijk speerpunt van het ministerie van VWS. De stuurgroep K-EET (landelijke ketenaanpak eetstoornissen) heeft in 2019 advies uitgebracht over de ervaren knelpunten in de zorg aan jongeren met anorexia nervosa. Dat advies bevat diverse aanbevelingen voor nader onderzoek.  Om een daling van het aantal jongeren met een ernstige eetstoornis te realiseren is het van belang dat jongeren met een (potentiële) eetstoornis eerder en beter worden herkend en behandeld. De minister van VWS vraagt de Gezondheidsraad om hier advies over uit te brengen en daarbij in te gaan op wat er bekend is over de preventie, vroege herkenning en behandeling van eetstoornissen, al dan niet in combinatie met andere psychische problematiek.