Evaluatie schema Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is stapsgewijs uitgegroeid tot het huidige aanbod van vaccinaties voor kinderen tot 18 jaar. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS neemt de Gezondheidsraad het bestaande schema onder de loep om te bezien of aanpassingen wenselijk zijn. Ook beziet de raad daarbij in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om meer flexibiliteit aan te brengen in het schema, bijvoorbeeld om medische redenen of om maatwerk te bieden aan ouders die dat willen.  

Stand van zaken

Eerdere adviezen over het Rijksvaccinatieprogramma