Afwegingskader voor de bloedvoorziening

Om te voorkomen dat mensen besmet raken via bloedproducten is het van belang donorbloed te testen. Normaalgesproken wordt bij het invoeren van een preventiemaatregel onder meer gekeken naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van standaard referentiewaarden kunnen de kosten worden afgewogen tegen de baten. Die standaarddrempels voor de kosteneffectiviteit lijken niet zonder meer toegepast te kunnen worden op veiligheidsmaatregelen in de bloedvoorziening. Nadat in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw veel mensen via bloeddonaties besmet raakten met hiv, werden de kosten voor het testen van donorbloed lang van ondergeschikt belang geacht.

De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad om te adviseren over een afwegingskader specifiek voor de bloedvoorziening, waarin naast de kosteneffectiviteit van nieuwe maatregelen, ook de maatschappelijke context en de juridische en ethische aspecten meegenomen worden.

Stand van zaken