Trendanalyse biotechnologie

De minister van IenW heeft de Gezondheidsraad gevraagd om in nauwe samenwerking met de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) een vijfde Trendanalyse biotechnologie op te stellen. Deze moet inzicht geven in kansen en mogelijkheden van nieuwe biotechnologische ontwikkelingen.

De minister vraagt aan te geven in hoeverre eerdere verwachtingen zijn uitgekomen, welke nieuwe trends er zijn en in hoeverre deze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op medisch, industrieel en agrarisch vlak. Verder vraagt de minister belanghebbende organisaties en burgers bij de analyse te betrekken om zicht te krijgen op het draagvlak voor nieuwe biotechnologische ontwikkelingen in de samenleving. 

Stand van zaken