Risico’s van orale blootstelling aan asbest

Asbest is een kankerverwekkende stof. Mensen kunnen er ziek van worden als ze asbestvezels in de lucht inademen. Er zijn echter nog maar weinig data over de effecten van het inslikken van asbest en de data die er zijn geven geen eenduidig beeld. Asbest kan in zeer lage concentraties in drinkwater terechtkomen doordat een deel van het drinkwaterleidingnet bestaat uit asbestcementbuizen.

De staatssecretaris van IenW vraagt de Gezondheidsraad om advies over het risico van orale blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld via drinkwater. Ook vraagt de staatssecretaris om de verschillende onderzoeken over het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in Nederland als gevolg van inhalatoire blootstelling in het verleden te duiden. De onderzoeksresultaten lopen namelijk uiteen. De Gezondheidsraad zal deze adviesvragen in twee aparte adviezen behandelen en start als eerste met de vraag over het aantal asbestslachtoffers.