Monitoring van humane blootstelling aan chemische stoffen

In 2023 werkt de raad aan een signalerend advies over de wenselijkheid van een nieuw monitoringsprogramma om de blootstelling van burgers aan chemische stoffen vanuit de leefomgeving te meten. De raad vraagt zich af of de overheid wel de vinger aan de pols heeft wat betreft het monitoren van de blootstelling aan chemische stoffen. Zodoende onderzoekt men of het huidige systeem van milieumetingen voldoende inzicht geeft in de daadwerkelijke humane blootstelling en of aanvullende vormen van monitoring nodig zijn. Voorts kijkt de raad naar ontwikkelingen in humane biomonitoring, de kansen die biomonitoring biedt voor het ontwikkelen en toetsen van milieugezondheidsbeleid en de meerwaarde die andere landen van dit soort programma’s ondervinden.

Stand van zaken