De Gezondheidsraad levert wetenschappelijke ondersteuning voor de beleidsontwikkeling van ministeries. De Gezondheidsraad brengt – zowel gevraagd als op eigen initiatief – de stand van wetenschap in kaart. De raad weegt de mogelijkheden voor het doelmatig verbeteren van de volksgezondheid. Dit is een complexe taak omdat onderzoekers vaak met uiteenlopende resultaten komen en gegevens niet altijd gemakkelijk te duiden zijn.

Om recht te doen aan deze complexiteit zijn in de Gezondheidsraad zo’n 130 deskundigen verzameld, die ingezet worden bij het beantwoorden van adviesvragen. De Gezondheidsraad komt niet plenair bijeen, maar werkt per advies in ad hoc-commissies. Daarnaast zijn er vaste commissies die verantwoordelijk zijn voor de advisering over geregeld terugkerende thema’s.

De commissies bestaan uit raadsleden die gespecialiseerd zijn op het terrein in kwestie, plus deskundigen die geen lid zijn van de Gezondheidsraad. Met elkaar proberen deze experts consensus te bereiken over de interpretatie en weging van de huidige stand van kennis. Adviezen worden getoetst door in ieder geval één van beide beraadsgroepen, voordat zij worden aangeboden aan de betreffende minister.

Video

Download video