14 februari 2018
Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies

Er bestaan in de maatschappij veel zorgen over de gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker luchtwegproblemen hebben, maar het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is.

In 2012 bracht de Gezondheidsraad ook een advies over uit over veehouderijen en omwonenden. De destijds beschikbare gegevens hadden volgens de raad beperkte zeggingskracht. Inmiddels is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft de toenmalige staatssecretaris van EZ, mede namens de toenmalige minister van VWS en de toenmalige staatssecretaris van IenM, de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw advies uit te brengen.

Recente onderzoekgegevens bevestigen eerdere bevindingen dat mensen die in de buurt van veehouderijen wonen vaker een verminderde longfunctie hebben en een verhoogd risico op longontsteking. Maar het is nog steeds niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband. Daarvoor is het aantal kwalitatief goede onderzoeken te beperkt.

Hoewel niet kan worden vastgesteld wat de luchtwegeffecten rond veehouderijen veroorzaakt, is het wel zinvol maatregelen te treffen. De Gezondheidsraad adviseert verdere reductie van de uitstoot van fijnstof. In de lucht rond veehouderijen zit veel fijnstof en uit onderzoek in stedelijke omgevingen blijkt dat fijnstof waarschijnlijk effecten veroorzaakt op luchtwegen en longen. Reductie van fijnstof bevordert dus de volksgezondheid als geheel. Ook adviseert de raad om de uitstoot van ammoniak verder te verminderen, omdat ammoniak bijdraagt aan de vorming van fijnstof.