28 november 2017
Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten

De Europese regelgeving voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen is onlangs veranderd. De wijzigingen zijn gebaseerd op aanbevelingen van een expertgroep van de Europese Commissie. Deze expertgroep heeft nagegaan welke aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten en verbeterde behandelmethoden. De vaste Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft beoordeeld welke gevolgen die wijzigingen hebben voor de Nederlandse Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000). De commissie adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de meeste wijzigingen in de Europese regelgeving over te nemen in de REG2000. Daarbij geeft de commissie het advies om de specifiekere indeling en formulering van de Europese expertgroep aan te houden. Alleen voor aangeboren hartafwijkingen adviseert de commissie de huidige regeling niet aan te passen.

Samenvatting

Het hebben van een hart- of vaataandoening kan gevolgen hebben voor de medische rijgeschiktheid. Europese regelgeving daarover is onlangs veranderd. De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu (het huidige Infrastructuur en Waterstaat) beoordeeld wat dat betekent voor de Nederlandse regelgeving.
De specifieke eisen voor medische rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaataandoeningen zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van de Nederlandse Regeling Eisen Rijgeschiktheid 2000 (REG2000). Dat hoofdstuk is aan actualisatie toe: de wetenschappelijke inzichten zijn veranderd en de behandelmogelijkheden gegroeid. In 2013 is een expertgroep van de Europese Commissie voor tien typen aandoeningen per rijbewijsgroep nagegaan welke aanpassingen in de Europese rijbewijsrichtlijn nodig zijn. De aanbevelingen van de expertgroep hebben in 2016 geleid tot wijzigingen in deze richtlijn.
De commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft beoordeeld welke gevolgen die wijzigingen hebben voor de Nederlandse regelgeving. De commissie kan zich vinden in de meeste wijzigingen en adviseert om bij het verwerken van die aanpassingen in de REG2000 de indeling en de formulering van de Europese expertgroep aan te houden, die specifieker is dan de Europese richtlijn. Voor sommige aandoeningen zal dat leiden tot een versoepeling van de eisen. Voor klepafwijkingen adviseert de Gezondheidsraad de Europese richtlijn aan te houden, die op dat punt strenger is dan de Europese expertgroep. Alleen voor aangeboren hartafwijkingen adviseert de commissie geen aanpassing te doen ten opzichte van de huidige regeling.
Onderstaande tabel vat de wijzigingen in de Europese richtlijn op basis van de aanbevelingen van de expertgroep en de adviezen van de Gezondheidsraad samen.

Aandoening Aanbevelingen expertsgroep / wijzigingen Europese richtlijn Advies Gezondheidsraad
Hartfalen Eisen rijbewijsgroep 1 soepeler voor hartfalen klasse III Aanbevelingen expertgroep overnemen

Ischemische hartziekten

Eisen specifieker (meer te onderscheiden aandoeningen)
Eisen rijbewijsgroep 2 soepeler voor stabiele angina pectoris
Aanbevelingen expertgroep overnemen
Voor acuut coronair syndroom minder specifieke EU-regels aanhouden

Structurele en elektrische cardiomyopathien

Eisen specifieker en aangevuld met LQTS en Brugada-syndroom
Eisen rijbewijsgroep 2 soepeler voor hypertrofische cardiomyopathie

Aanbevelingen expertgroep overnemen

Klepafwijkingen

Eisen gedetailleerder
Europese regelgeving strenger dan expertgroep, minder uitzonderingen voor rijbewijsgroep 1
Strengere Europese regelgeving aanhouden

Aangeboren afwijkingen

Expertgroep wil maximale rijgeschiktheidstermijn bekorten
Europese richtlijn schrijft geen maximale termijn voor

Aanbevelingen expertgroep niet overnemen
Huidige termijn van maximaal tien jaar behouden

Ritmestoornissen

Eisen specifieker (meer te onderscheiden aandoeningen)

Aanbevelingen expertgroep overnemen

Ventriculaire aritmie

Eisen specifieker

Aanbevelingen expertgroep overnemen
ICD Expertgroep: termijnen voor rijongeschiktheid hanteren
Europese richtlijn: geen termijnen
Termijnen expertgroep overnemen
Bloeddruk Eisen soepeler Aanbevelingen expertgroep overnemen
Perifere vasculaire aandoeningen

Toegevoegd

Aanbevelingen expertgroep overnemen