21 november 2017
Diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME)

De Gezondheidsraad heeft diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) onder de loep genomen. DEGME wordt onder meer gebruikt als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen en in professionele drukinkt en textielverf. Mensen die tijdens hun werk met de stof in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Dit advies past in een reeks adviezen waarin de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van SZW de effecten van stoffen op de voortplanting beoordeelt.

Samenvatting DEGME

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Gezondheidsraad de effecten van de stof dietyleenglycol (mono)methylether (DEGME) op de voortplanting beoordeeld.
Dit advies is opgesteld door de commissie Classificatie reproductietoxische stoffen – hierna aangeduid als de commissie – een subcommissie van de vaste commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS).
De Gezondheidsraad heeft een vaste rol bij de bescherming van werknemers tegen mogelijke schadelijke effecten van stoffen waar zij tijdens hun werk mee in aanraking kunnen komen. Meer informatie over die rol staat op
www.gezondheidsraad.nl.

Gebruik van DEGME

DEGME wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel in de industrie en als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen. Het gebruik als oplosmiddel voor coatings is de afgelopen jaren afgenomen en komt alleen nog voor in de gespecialiseerde industriële markt. In beperkte mate DEGME wordt ook professioneel gebruikt in drukinkt en textielverf.

Classificeren naar bewijskracht voor schadelijk effect

Bij de beoordeling van effecten op de voortplanting, kijkt de commissie zowel naar de effecten op de fertiliteit (vruchtbaarheid) van mannen en vrouwen als naar de effecten op de ontwikkeling van het nageslacht. Daarnaast worden de effecten op de lactatie (hoeveelheid en kwaliteit van moedermelk) beoordeeld en de effecten via de moedermelk op de zuigeling.

De commissie beoordeelt of er aanwijzingen zijn dat de stof een schadelijk effect kan hebben. Als dergelijke aanwijzingen bestaan stelt ze voor om de stof in te delen in een bepaalde categorie, die aangeeft hoe sterk de bewijskracht is voor het schadelijke effect van de stof. Op basis van dat voorstel kan de minister van SZW de stof al dan niet classificeren als reproductietoxische stof. De classificatie is gebaseerd op EU-verordening (EG) 1272/2008.

Advies aan de staatssecretaris

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken stelt de commissie voor om DEGME alleen te classificeren voor effect op de ontwikkeling. Over de effecten op de vruchtbaarheid en op of via lactatie zijn onvoldoende gegevens beschikbaar van onderzoeken bij mensen of bij dieren.

Classificatievoorstel commissie voor dietyleenglycol (mono)methylether (DEGME):

  • voor effecten op de fertiliteit: niet classificeren wegens onvoldoende geschikte gegevens
  • voor effecten op de ontwikkeling: classificeren in categorie 1B (stoffen waarvan verondersteld wordt dat zij toxisch zijn voor de menselijke voortplanting) en etiketteren met H360D (kan het ongeboren kind schaden)
  • voor effecten op of via lactatie: niet etiketteren wegens onvoldoende geschikte gegevens.