Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad de kankerverwekkende eigenschappen van stoffen. De raad doet dit sinds 1995 en baseert zich op de laatste stand van wetenschap. Voor het oordeel over een stof gebruikt de raad een classificatiesysteem1 dat grotendeels is gebaseerd op EU Richtlijn 1272/2008:

Categorie 1A De stof is kankerverwekkend voor de mens.
 
Categorie 1B De stof moet beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens.
Categorie 2

De stof wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn voor de mens.

Geen classificatie

De gegevens zijn niet voldoende om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3).

Geen classificatie Het is niet waarschijnlijk dat de stof kankerverwekkend is voor de mens (categorie 4).

De categorieën geven aan hoe groot de bewijskracht voor de kankerverwekkendheid is. Een aanbeveling voor een classificatie vormt voor de overheid de basis om de betreffende stof op te nemen in de ‘SZW-lijst voor kankerverwekkende stoffen en processen’.

In de SZW-lijst worden door de overheid alleen stoffen opgenomen die zijn geclassificeerd in categorie 1A of 1B. Als een stof ontbreekt op de SZW-lijst, wil dat dus niet zeggen dat de Gezondheidsraad hem niet beoordeeld heeft. Voor een volledig overzicht van de door de raad beoordeelde stoffen is een lijst opgesteld. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

1 Zie de Leidraad classificatie carcinogene stoffen, Gezondheidsraad, rapportnummer A10/07, 2010.