Een advies komt doorgaans tot stand in een multidisciplinair samengestelde commissie, en is pas definitief na toetsing in de Beraadsgroep Gezondheidszorg en/of de Beraadsgroep Volksgezondheid. De beraadsgroepen beoordelen de conceptadviezen op hoofdlijnen. Daarbij gaat het onder meer om de samenhang met eerdere adviezen, de kracht van de onderbouwing en aansluiting bij relevante ontwikkelingen in het veld. Ook wordt in de beraadsgroepen besproken wat nodig is voor een goede doorwerking van de adviezen. Na toetsing wordt een advies met een aanbiedingsbrief van de voorzitter of vicevoorzitter van de Gezondheidsraad aan een of meer bewindspersonen aangeboden.