Bent u commissielid, wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief of de nieuwsflits, commentaar indienen voor een openbare conceptronde (OCR) of bijvoorbeeld informatie opvragen? Weet dan dat de persoonsgegevens die u opgeeft aan de Gezondheidsraad alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De Gezondheidsraad is verder verantwoordelijk voor de verwerking ervan, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Gezondheidsraad verwerkt alleen gegevens die u zelf verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en uw woonadres.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De Gezondheidsraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Persoonsgegevens gerelateerd aan een advies

Neemt u deel aan een commissie van de Gezondheidsraad of aan adviesgerelateerde activiteiten, zoals een hoorzitting, dan worden de persoonsgegevens die u daarvoor heeft opgegeven na afloop van de activiteit nog voor een deel bewaard. Uw naam, periode van deelname en belangenverklaring blijven altijd verbonden aan het advies waaraan u heeft meegewerkt. Bij deelname aan een openbare conceptronde (OCR) blijven uw commentaren met persoonsgegevens op de website bewaard bij het bewuste advies.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Gezondheidsraad deelt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de Gezondheidsraad zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

De Gezondheidsraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gr.nl.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal dat de Gezondheidsraad publiceert op de website, in de nieuwsbrief of anderszins, is ingekocht bij Nederlandse stockbureaus. De Gezondheidsraad doet haar uiterste best om de voorwaarden voor het gebruik van dat beeldmateriaal na te leven. Mochten zich hier onvolkomenheden in voordoen, ziet u beeldmateriaal waarbij de privacy mogelijk niet voldoende gewaarborgd is, dan kunt u contact opnemen via info@gr.nl.

Beeldmateriaal dat in eigen beheer is gemaakt, of is ontvangen van derden, wordt alleen op de website, in de nieuwsbrief of in andere uitingen van de Gezondheidsraad geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven door de rechthebbende. Mocht u als rechthebbende niet benaderd zijn dan kunt u contact opnemen via info@gr.nl.

Meer informatie over privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Op de website van de autoriteit vindt u meer informatie over privacy.