Eind 2014 bracht de Gezondheidsraad het advies Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie uit. De raad schetste in dit advies twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen of vaccinatie van werknemers aan te raden is: één om de gezondheid van werknemers te beschermen en één in het belang van derden. Een aantal maanden later paste de Gezondheidsraad deze kaders toe bij de vraag over vaccinatie van werknemers tegen Q-koorts.

In aansluiting op adviezen van de vaste Commissie Vaccinaties, en op verzoek van de minister van SZW, zal de Gezondheidsraad gaan adviseren over vaccinatie van werknemers. Daartoe heeft de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, Hans Severens, op 4 oktober 2016 de Subcommissie Vaccinatie werknemers geïnstalleerd. Een toelichting op de samenstelling van de subcommissie staat in de brief over de installatie.

Het eerste onderwerp waarover de subcommissie op basis van beide genoemde kaders zal adviseren is vaccinatie van werknemers tegen kinkhoest. Dat advies sluit aan bij het eind 2015 door de vaste Commissie Vaccinaties uitgebrachte advies Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie. De subcommissie hoopt het advies begin 2017 te kunnen uitbrengen.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde , Radboud Universiteit Nijmegen
Lid:
prof. dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
Lid:
dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts infectieziektebestrijding, GGD Amsterdam
Lid:
dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Lid:
dr. J.J. Maas, bedrijfsarts-reizigersadviseur, arbodienst en Coronel Instituut, Amsterdam UMC
Lid:
dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige en toxicoloog, Expertise Centrum voor Toxische Stoffen, ArboUnie, en polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen
Lid:
prof. dr. ir. T. Smid, bijzonder hoogleraar Arbeidsomstandigheden, Amsterdam UMC
Waarnemer:
dr. J.E. van Steenbergen, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
dr. P.B. Wulp, Inspectie SZW, Groningen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)
Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (jolanda.rijnkels@gr.nl)