Pagina's

Wijzigingen in de samenstelling van de Gezondheidsraad

Professor dr JA Knottnerus wordt herbenoemd als voorzitter van de Gezondheidsraad. De Ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht tot herbenoeming op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw professor dr M de Visser wordt herbenoemd als vice-voorzitter. Ook worden er 12 leden benoemd en 14 leden herbenoemd. Alle (her)benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.

Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren: een inventarisatie en evaluatie van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen

Ter ondersteuning van het werk van deze commissie is verzocht om een aparte rapportage waarin de criteria geformuleerd werden waaraan monitoringsprogramma’s moeten voldoen, en waarin een over­zicht werd gegeven van bruikbare monitoringssystemen.

Kostenutiliteitsanalyse

Kan bij het afbakenen van een collectief te financieren basispakket de kostenutiliteitsanalyse (KUA) dienen als instrument om de doelmatigheid van alle preventieve en curatieve gezondheidszorgvoorzieningen op één uniforme wijze in maat en getal uit te drukken?

Pagina's