Pagina's

Koninklijke Onderscheiding professor dr Paul van der Maas

Op 6 oktober jl is professor dr Paul van der Maas, voorzitter van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Van der Maas kreeg deze onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten. De door hem geleide onderzoeken kenmerken zich door een grote maatschappelijke relevantie en hebben tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over medisch-ethische kwesties.

Professor dr ID de Beaufort benoemd als erelid van de Gezondheidsraad

Tijdens de Gezondheidsraadlezing van 12 oktober jl heeft mw professor dr Inez de Beaufort uit handen van de voorzitter van de Raad, professor dr JA Knottnerus, het erelidmaatschap van de Gezondheidsraad ontvangen. Zij ontving deze onderscheiding als blijk van waardering voor haar buitengewone verdiensten voor het werk van de Raad, in het bijzonder haar betrokkenheid bij de Beraadsgroep voor Gezondheidsrecht en -ethiek en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Aanbieding Werkprogramma 2007

Op de derde dinsdag van september 2006 – Prinsjesdag – presenteerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Werkprogramma 2007 van de Gezondheidsraad aan de Staten-Generaal. Dit programma bevat tevens onderwerpen van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) nu het proces van integratie van de RGO in de Gezondheidsraad in volle gang is.

Wijzigingen in de samenstelling van de Gezondheidsraad

Professor dr JA Knottnerus wordt herbenoemd als voorzitter van de Gezondheidsraad. De Ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht tot herbenoeming op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw professor dr M de Visser wordt herbenoemd als vice-voorzitter. Ook worden er 12 leden benoemd en 14 leden herbenoemd. Alle (her)benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.

Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren: een inventarisatie en evaluatie van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen

Ter ondersteuning van het werk van deze commissie is verzocht om een aparte rapportage waarin de criteria geformuleerd werden waaraan monitoringsprogramma’s moeten voldoen, en waarin een over­zicht werd gegeven van bruikbare monitoringssystemen.

Pagina's