Openbaar conceptrapport ‘tarwemeelstof’
tarwemeelstof

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de raad uitgangspunten adviseert voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In het conceptrapport berekent de commissie de blootstelling aan tarwemeelstof die leidt tot een toename in sensibilisatie van 1 procent bovenop het risico dat iemand van nature loopt.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 28 april 2017. Commentaar kunt u richten aan: dr. S.R. Vink (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS), Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de minister van SZW.

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.