Openbaar conceptrapport over fenytoïne
Structuurformule

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van fenytoïne.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren. Men kan dit tot 8 maart 2018 richten aan: mw. dr. ir. P.W. van Vliet (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Classificatie van Reproductietoxische Stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van het definitieve advies.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via deze website (www.gezondheidsraad.nl).

OCR ─ Gelieve niet aan het conceptadvies te refereren of daaruit te citeren