Openbaar conceptrapport ‘Dieselmotoremissie’

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In dit conceptadvies stelt de commissie voor dieselmotoremissie een advieswaarde voor.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptadvies. Het is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 1 mei 2018. Commentaar kunt u richten aan: mevr. dr. J.M. Rijnkels (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS), Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.