Openbaar conceptrapport 'Cadmium en anorganische cadmiumverbindingen'

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In opdracht van het ministerie van SZW beoordeelt de Commissie GBBS in dit conceptadvies de adviezen van de Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) uit 2010 en 2017 over een gezondheidskundige advieswaarde voor cadmium en anorganische cadmiumverbindingen.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 1 januari 2019. Commentaar kunt u richten aan: dr. S.R. Vink (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan Stoffen (GBBS), Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van SZW. De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

OCR ─ Gelieve niet aan het conceptadvies te refereren of daaruit te citeren.