Openbaar conceptrapport ‘Blootstelling tijdens het ijzer- en staalgieten’

De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen van de Gezondheidsraad, evalueert de genotoxische en kankerverwekkende eigenschappen van stoffen waaraan werknemers tijdens hun werk kunnen worden blootgesteld. De evaluatie wordt uitgevoerd om de stoffen te kunnen classificeren als mutageen voor geslachtscellen en/of als kankerverwekkend. In dit conceptadvies doet de subcommissie een aanbeveling voor een classificatie voor blootstelling tijdens het ijzer- en staalgieten.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptadvies. Het is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 6 april 2019. Commentaar kunt u richten aan: mevr. dr. J.M. Rijnkels (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Het definitieve advies zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van SZW.

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

OCR - Gelieve niet aan het conceptadvies te refereren of daaruit te citeren