U heeft gezocht naar results. 741 resultaten gevonden.

Pagina's

Childhood leukaemia and environmental factors

Childhood leukaemia and environmental factors

Cyclic acid anhydrides - Health-based recommended occupational exposure limit

Methanol wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van andere chemische stoffen en verder ook in brandstoffen. Cyclische zuuranhydriden worden onder meer gebruikt bij de productie van plastics en harsen. Om werknemers die methanol of cyclische zuuranhydriden inademen adequaat te beschermen, is voor de afzonderlijke stoffen nagegaan bij welke blootstelling gezondheidsschade op kan treden.

Health-based Reassessment of Administrative Occupational Exposure Limits; Methylcyclohexane

Health-based Reassessment of Administrative Occupational Exposure Limits; Methylcyclohexane

Wie betaalt, bepaalt? - Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis

Medische onderwerpen en kennisgebieden die commercieel niet aantrekkelijk zijn, dreigen achter te blijven bij onderwerpen en kennisgebieden waarmee wel geld te verdienen valt.

Beroepsmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen: effecten op de menselijke voortplanting

Een databank kan helpen meer inzicht te krijgen over de samenstelling en de hoogte van de blootstelling aan oplosmiddelen. Op dit moment zijn die gegevens slechts beperkt beschikbaar. Dat maakt het moeilijk uitspraken te doen over de gevolgen van blootstelling aan oplosmiddelen tijdens het werk voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, en gevolgen voor het nageslacht. Er zijn aanwijzingen dat op deze punten schade kan ontstaan. Of aanpassing van de huidige normen nodig is om ook te beschermen tegen effecten op de voortplanting, valt nog niet te zeggen.

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht.

Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld

Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld

Verslag internationale conferentie 'Wat is gezondheid?'

De afgelopen jaren heeft het denken over het begrip gezondheid zich meer of minder kritisch bewogen rond de oude definitie van de WHO: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Tegen deze achtergrond besloten ZonMw en de Gezondheidsraad om aan dit conceptuele vraagstuk een internationale conferentie te wijden, getiteld ‘Is health a state or an ability?

Lyme onder de loep

Lyme onder de loep

Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid

Nachtelijk lawaai haalt veel Nederlanders uit de slaap. Bij een aantal van hen leidt dat tot slapeloosheid en mogelijk tot andere gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Dat concludeert een commissie van de Gezondheidsraad in een vandaag aan staatsecretaris Van Geel van VROM

aangeboden advies over geluid, slaap en gezondheid. De staatssecretaris vroeg het advies in verband met de aanpassing van de Nederlandse regelgeving aan Europese voorstellen voor de beperking van nachtelijk geluid.

Pagina's